O projekte

Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia

Oprávnené výdavky projektu: 705 644 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je inštitucionálne posilnenie inovačného potenciálu prihraničného regiónu formou výmeny skúseností a know how, podporou kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektami, poskytovaním odborných informácií o inovatívnych a zelených technológiách.

Špecifické ciele:

  1. Podpora rozvoja poznatkov, ich zavádzanie do praxe, poradenstvo pre existujúce firmy v prihraničnom regióne na využitie inovatívnych a zelených technológii.
  2. Vytvorenie podmienok pre účinnú propagáciu a marketing inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne.
  3. Zapojenie podnikateľskej sféry, širšej odbornej verejnosti  do výmeny poznatkov a skúsenosti z oblasti inovatívnych  technológii na spoločných seminároch a konferenciách.

Naposledy komentované